สีในช่องแสดงข้อมูล สถานะ ความหมาย
  ปกติ ผลการตรวจวัดปกติ
  รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบจากหน่วยงาน

คำอธิบายพารามิเตอร์และหน่วยการตรวจวัด
BOD Biological Oxygen Demand : ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย (mg/L)
COD Chemical Oxygen Demand : ปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ในน้ำด้วยสารเคมี (mg/L)
pH ความเป็นกรด-ด่าง
DO Dissolved Oxygen : ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (mg/L)
EC Electrical Conductivity : การนำไฟฟ้า (µS/cm)
Flow อัตราการไหลของน้ำ (m3/hr)
Temp Temperature: อุณหภูมิน้ำ (°C)
mg/L หน่วยการวัด มิลลิกรัมต่อลิตร
µS/cm หน่วยการวัด ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
m3/hr หน่วยการวัด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
°C หน่วยการวัด องศาเซลเซียส

อ้างอิงที่มา มาตรฐานคุณภาพน้ำมาจาก
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) และ 2 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และ กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) และ 4 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และ กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม